Kırım Savaşı Konu Anlatımı

Kırım Savaşı  Osmanlı Devleti, 1839 yılında Tanzimat Fermanı’nı ilân etmişti. Bütün eyaletlerde uygulanmaya ça­lışılan ıslahat hareketleriyle yönetim, askerlik, adalet ve eğitim alanlarında ıslahatlar yapıldı. Bu dönemde Osmanlı diplomasisi Rusya ve Avusturya’ya karşı, İn­giltere ve Fransa’nın desteğini sağladı. Özellikle ken­disine sığınan Macar milliyetçileri koruması Osmanlı Devleti’ne Avrupa’da büyük bir prestij kazandırdı. a) Kırım Savaşı’nın Nedenleri •   Rusya’nın   Osmanlı   Devleti   üzerindeki emelleri: ... Devamını Oku »

Tanzimat Fermanı Konu Anlatımı KPSS Tarih

TANZİMATTAN MEŞRUTİYETE  Tanzimat Fermanı  II. Mahmut’un 1839’da vefatı üzerine yerine oğlu Abdülmecit geçti. Bu sırada Osmanlı Devleti’nin du­rumu hiç iç açıcı değildi. Osmanlı ordusu Nizip’te Mehmet Ali Paşa’ya yenilmiş, donanma Mısır’a götü­rülmüştü. Mısır sorunu bir Avrupa sorunu haline gel­mişti. Bu durumda devlet ya Mehmet Ali Paşa’nm eli­ne geçecek, ya da Rusya Hünkâr İskelesi Antlaşması’na göre Osmanlı Devleti’ni himaye altına alacaktı. ... Devamını Oku »

Boğazlar Sorunu Konu Anlatımı

Boğazlar Sorunu Osmanlı Devleti, 15. yüzyılın ortalarından itibaren İstanbul’u ve arkasından Sinop, Trabzon, Kırım, Eflâk-Boğdan’ı fethetti. Böylece Marmara ve Karade­niz bir iç deniz haline geldi. Bununla birlikte Boğazlar da tamamen egemenlik altına alındı. Boğazlar ve Ka­radeniz’in yabancı gemilere kapalılığı, Osmanlı Dev­leti’nin ısrarla üzerinde durduğu bir konu olmuştur. Osmanlı Devleti’nin 1535’de Fransa’ya, 1578’de İngiltere’ye, 1598’de Hollanda’ya verdiği kapitülas­yonlarla Boğazlar bu devletlerin ... Devamını Oku »

Mısır Sorunu ve Mehmet Ali Paşa İsyanı Konu Anlatımı

Mısır Sorunu ve Mehmet Ali Paşa İsyanı a) Mehmet Ali Paşa’nın Mısır Valisi Olması ve Yükselmesi: Kavala’da doğan Mehmet Ali Paşa Mısır’ı Fran­sızlardan kurtarmak amacıyla gönderilen askerlerin içinde subay vekili olarak Mısır’ a gitmişti. Öğrenim görmemiş olmasına karşılık zeki, cesur ve kabiliyet­liydi. Fransızların geri çekilmesinden sonra Kahire’deki başıbozuk askerlerin komutanı oldu. Sonra da Valiyi Mısır’dan ayrılmak zorunda bırakarak yöne­timi eline ... Devamını Oku »

Değişen Şartlara Göre Avrupa Devletlerinin Osmanlı Politikaları Konu Anlatımı

Değişen Şartlara Göre Avrupa Devletlerinin Osmanlı Politikaları Konu Anlatımı Viyana Kongresi 1804’te Fransa’da kendini imparator ilan ettiren Napolyon, Avrupa’nın en güçlü devleti  olabilmek için Avusturya, İngiltere ve Rusya ile savaştı. Napolyon Waterloo Bozgunu’ndan sonra yenilgiyi kabul etti. Napolyon’un değiştirdiği Avrupa haritasını yeniden çizmek ve Avrupa’nın geleceğini belirlemek amacıyla Viyana’da bir kongre toplandı. İngiltere, Rusya, Avusturya, Prusya ve Fransa’nın katıldığı konferansa Avusturya başbakanı Meternik başkanlık etti. ... Devamını Oku »

Şark Meselesi (Doğu Sorunu) Konu Anlatımı

Şark Meselesi (Doğu Sorunu) Avrupa’da Şark Meselesi deyimiyle ne ifade edilmek istenmektedir? İlk kez Viyana Kongresi‘nde (1815) ifade edilen Şark Meselesi deyimi ile Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti ile olan ilişkileri anlatılmak istenmiştir. Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başladıkları 1071’den 1923’e kadar geçen dönemde Avrupa devletlerinin Türk-İslam dünyasına karşı izledikleri politikayı ifade eder. Türklerin Anadolu ve Balkanları ele geçirerek Avrupa ortalarına kadar ilerlediği dönemde Avrupa devletleri haçlı ... Devamını Oku »

Yunan İsyanı (Megalo İdea) Konu Anlatımı

II. Mahmut dönemi siyasi olayları Milliyetçilik Hareketleri ve İsyanlar Yunan İsyanı (Megalo İdea) Osmanlı Devleti içinde yaşayan unsurların en im­tiyazlısı “Rum”lardı. Sanat, ticaret ve özellikle gemicilikle uğraşmaktaydılar. Ruslarla kurulan münasebet­lerle Rumlarda bağımsızlık şuuru gelişmeye başladı. 1768’de Rus donanmasının Mora sularına gelmesi üzerine Rumlar isyan ettiler. Ticaret yoluyla çok zen­ginleşen Rumlar açtıkları okullarda ihtilâl fikirlerini yaymaya başladılar. Yunanlıların isyanının sebepleri; • ... Devamını Oku »

Sırp İsyanı Konu Anlatımı

II. Mahmut dönemi siyasi olayları konusunun alt başlığı olan Milliyetçilik Hareketleri ve İsyanlar Konusunun içinde yer alan Sırp İsyanı Konu Anlatımını aşağıdan okuyabilirsiniz. II. Mahmut dönemi siyasi olayları Milliyetçilik Hareketleri ve İsyanlar Osmanlı Devleti, Fransız İhtilali’ni, Fransa’nın iç sorunu olarak değerlendirmiş hatta bu rejimi tanıyarak Fransa ile iyi ilişkilerini sürdürmüştü. Osmanlı Devleti Batılılaşma girişimleri esnasında Fransız İhtilali ile ortaya çıkan milliyetçilik ve özgürlük ... Devamını Oku »

II. Mahmud Dönemi Islahatları Konu Anlatımı KPSS Tarih

II. Mahmud Dönemi Islahatları Sened-i İttifak (1808) XIX. Yüzyıl başında Anadolu ve Rumeli’de ayan­lar türemişti. Alemdar sarsılan devlet düzenini yeni­den kurabilmek amacıyla bütün ayanları İstanbul’da topladı. Ayanların ve devlet adamlarının katılımıyla büyük bir toplantı yapıldı. Yapılan görüşmeler sonun­da hükümet ile ayanlar arasında “Sened-i İttifak” yapıldı (1808). 1) Devlet, ayanların varlığını kabul etti. 2) Ayanlar devlet otoritesini kabul edecekler, veri­len emirlere ... Devamını Oku »

19. Yüzyıl Başlarında Asya ve Avrupa’da ki Devletlerin Genel Durumu Konu Anlatımı

Tarih 2 dersinin 5. ünitesi olan En Uzun Yüzyıl ünitesinin ilk konusu olan 19. Yüzyıl Başlarında Asya ve Avrupa konusunun alt başlığı olan Asya ve Avrupa’da ki Devletlerin Genel Durumu ders notunu aşağıdan okuyabilirsiniz. 19. YÜZYIL BAŞLARINDA ASYA VE AVRUPA Asya ve Avrupa’daki Devletlerin Genel Durumu XIX. yüzyılda Avrupa devletlerinde demokrasi anlayışının güçlenmesini sağlayan etkenler neler olabilir? XIX. yüzyıl başlarında Osmanlı ... Devamını Oku »