İlk Türk-İslam Devletlerinde Dil ve Edebiyat Konu Anlatımı (KPSS Tarih)


9. Sınıf Tarih dersi TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ (10–13.YÜZYIL) ünitesi İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERnde Kültür ve Medeniyet  konusunun alt başlığı olan Dil ve Edebiyat konusunun özetini aşağıdan okuyabilirsiniz. KPSS Tarih hazırlığı yapan arkadaşlarımızın konuyu mutlaka dikkatlice okuması gerekir.

İlk Türk-İslam Devletlerinde Kültür ve Medeniyet

Dil ve Edebiyat

Türk – İslâm Devletleri Türk, Fars ve Arapların yaşadığı bölgelerde kurulmuş olduğu için halk, kendi dilini korumuş, resmi yazışmalarda Türkçe, Arapça ve Farsça kullanmışlar­dır.

 

Karahanlı Devletinde; Resmi dil Türkçeydi. Karahanlı Devleti’nde Yağma, Karluk, Çiğil boylarının konuştuğu lehçelerin kaynaşmasından “Hakaniye” Türkçesi denilen Karahanlı Türkçesi ortaya çıkmıştır. Uygur alfabesini kul­lanmışlardır.

Gazneliler: Arap alfabesini, yazı dilinde de Arapça ve Farsçayı birlikte kullanmışlardır.

Büyük Selçuklular da; Arap alfabesini ve resmi yazı dili olarak Farsçayı kullanmışlardır. Saray ve halk ise Türkçe konuşmaktaydı.

Not: Türk-İslam Devletleri’nde farklı dillerin etkili olmasının sebe­bi bu devletlerin kurulduğu bölgede yaşayan milletlerdir. Özellikle Selçuklu ve Gaznelilerde Arapça ve Farsçanın yaygınlığı Türkçenin gelişimini yavaşlatmıştır.

 

BU DÖNEMDEKİ ESERLER

Kutadgu Bilig: Eserin adı “mutluluk veren bilgi” anlamı­na gelir. Yazarı, Yusuf Has Hacip‘tir. Karahanlılar zama­nında (XI. yy. -1070) yazılmış olan eserde ideal bir devlet yönetiminin nasıl olması gerektiği üzerinde durulmuştur. Eserin dilinde Arapça ve Farsça etkisi yoktur, İslami dönem Türk edebiyatının ilk örneğidir.

 

Divan-ı Lugat-it Türk: Eserin adı, “Türk Dilinin Toplu Sözlüğüanlamına gelir. Kaşgarlı Mahmut tarafından XI. yüzyılda yazılmıştır. Adından da anlaşılacağı gibi eser bir sözlüktür. Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla yazılmıştır. Bundan dolayı, Türkçenin Arapça karşısında savunulduğu bir eser olarak değerlendirilmiştir. Eserde Türkçe sözcükle­rin anlamları Arapçayla açıklanmakta ve her maddeden sonra birtakım Türkçe metinler örnek olarak verilmektedir.

 

Atabetü‘l-Hakayık: Eserin adı “gerçeklerin eşiği” anlamı­na gelmektedir. Yazarı Edip Ahmet’tir. XII. yüzyılda yazıl­mıştır. Okuyucuya dini öğütler veren bu eserde hem dörtlük, hem de beyit nazım birimleri kullanılmıştır.

 

Divan-ı Hikmet: Ahmet Yesevi tarafından XII. yüzyılda yazılan eser, tasavvuf felsefesinin yayılmasını amaçlamıştır. Didaktik nitelikli bir eserdir. Türk tasavvuf edebiyatının ilk örneği sayılır.

 

Siyasetname: Büyük Selçuklu Devleti’nin ünlü vezir-i Nizam’ül Mülk tarafından yazılan eser Sultan Melikşah’a sunulmuştur. Devlet yönetimi ile ilgili önemli bilgiler içermek­tedir.

 

Şehname: Firdevsi tarafından yazılan eser Türk – İran savaşlarını anlatır.


About admin

Check Also

İlk Türk Devletleri Ders Anlatım Videosu

Lise 1 Tarih dersi İlk Türk Devletleri ünitesi ile ilgili konu anlatım videosunu aşağıdaki videodan seyredebilirsiniz. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir