Amerika Birleşik Devletlerinin Kurulması


Amerika Birleşik Devletlerinin Kurulması

Amerika 1492’de Kristof Koiomb tarafından keşfedil­dikten sonra;

 • İspanyollar Meksika ve Güney Amerika’ya,
 • Portekizliler Brezilya’ya,
 • Fransızlar Kanada’ya,
 • İngilizler de bugünkü Birleşik Amerika’daki Atlas Okyanusu kıyılarına yerleştiler.

İngilizler daha sonraki dönemlerde kıtanın iç kısım­larına doğru ilerleyerek yeni topraklar kazandılar ve Kuzey Amerika Kıtasinda 13 koloni oluşturdular. Bu kolonilere çoğunluğu İngiliz olmak üzere Avrupa’dan getirdikleri göçmenleri yerleştirdiler ve kolonileri İngil­tere’den atadıkları valiler aracılığı ile yönetmeye baş­ladılar.

Amerika Bağımsızlık Savaşı’nın Başlama Neden­leri:

 • Yedi Yıl Savaşları sırasında Kanada ve Florida’ya yerleşme vaadi ile İngiltere’ye para, malzeme ve insan yardımı yapan kolonilerde birleşme duygu­sunun oluşması
 • Yedi Yıl Savaşlarinı kazandığı halde İngiltere’nin; Fransa’dan alınan Kanada’ya ve İspanya’dan alı­nan Florida’ya kolonilerden göçü yasaklaması
 • Yedi Yıl Savaşlarindan galip çıkmasına rağmen kendi ekonomisi de oldukça sarsılan İngiltere’nin kolonilere yeni gümrük ve damga vergileri koyma­sı
 • Kolonilerin, İngiltere Parlementosunda seçilmiş temsilcileri bulunmadığından, “halkın oluru alın­madan vergi konamaz” ilkesinden hareketle buna karşı çıkmaları
 • Bu gelişme karşısında İngiltere’nin pul ve damga vergilerini kaldırması; ancak temel tüketim malları­na yeni vergiler koyması
 • 1773’de Boston Limanina gelen çay yüklü bir İn­giliz şilebindeki çayların koloni halkları tarafından denize dökülmesi üzerine, İngilizlerin Boston Limanı’nı kuşatması sonucunda kolonilerin İngilte­re’ye karşı isyan başlatması

Savaşın Gelişimi ve Sonuçları:

 • 1774’de koloni temsilcileri Birinci Filedelfiya Kongresi’ni toplayarak İngiliz Hükümeti’nden;
 • Koloni meclislerinin onayı alınmadan vergi konulmamasım ve ticareti engelleyici yasaların kaldırıl­masını istediler. Fakat İngiltere bu istekleri reddet­ti.

Bu kongre aynı zamanda Amerikalı kavramının ortaya çıkmasına da neden olmuştur.

> İstekleri reddedilen koloni temsilcileri 1776’da İkinci Filedelfiya Kongresi’ni toplayarak savaşa karar verdiler. George VVashington’u başkomutan seçtiler. Aynı zamanda bağımsızlık ilan eden kolo­ni temsilcileri “Bağımsızlık ve İnsan Hakları Be­yannamesi” de yayınladılar (4 Temmuz 1776).

Bu bildiriye göre;

> İnsanların doğuştan devredilemez ve vazgeçile­mez birtakım hakları vardır.

Bunlar;

O Yaşama O Özgürlük

O Mutluluğu arama hakkıdır.

O Bu hakları, kuvvetini halktan alan ve halkın ar­zusuyla işbaşına gelen hükümetler korur.

O Hükümetler bu hakları çiğnediği takdirde, yeri­ne yenisini koymak milletin hakkı ve ödevidir.

ABD’nin bağımsızlık savaşı sömürgeciliğe ve din dev­leti anlayışına karşı başarılı olan ilk başkaldırı hare­ketidir. Ayrıca Avrupa’dan Amerika’ya yoğun göçler olmuş, böylece Avrupa’da işsizlik ve nüfus azalırken Avrupa kültürü de yeni bir yayılma alanı bulmuştur.

ABD’deki bu gelişmeler, 1789 Fransız Ihtilaii’nin başla­masında da etkili olmuştur.

Bu bildirideki düşünceler dünyaya yeni bir yönetim şekli olan demokrasiyi getirmiştir.

  • İnsan Hakları Bildirisi’nin kabul edilmesinden son­ra koloniler ile İngiltere arasında savaşlar başladı.
  • Amerikalılar 1777’de Saratoga’da İngilizleri yendi­ler. Bu gelişme üzerine Yedi Yıl Savaşlarında İngilizlere yenilerek kolonilerini kaybeden Fransa, İspanya ve Hollanda da İngiltere’ye karşı savaşa girdi.
  • 1781’de Amerikalılar York Town Savaşı’nda bir İngiliz ordusunu teslim aldılar. İngiltere yenildi ve barış istedi.
  • İngiltere, 1783’de imzalanan Versay Antlaşması ile kolonilerin bağımsızlığını tanıdı.

Versay Antlaşması, Almanya’nın Birinci Dünya Savaşı sonunda imzaladığı Antlaşma ile aynı adı taşımakta­dır.

  • Koloniler bağımsızlıklarını kazandılar; fakat ye­ni rejimin ne olacağı tartışmaları yüzünden 1783 – 1787 tarihleri arasında koloniler birbirleriyle sa­vaştılar.
  • Savaşı, merkezi cumhuriyetçileri mağlup eden federalistler kazandı.
  • 1787’de koloniler bir kez daha toplanarak laik ve federal Cumhuriyet Anayasası’nı kabul ettiler (lll. Fledelfiya Kongresi). Böylece George Washington başkanlığındaki ABD’nin kuruluşu sağlanmıştır.

Amerika Birleşik Devletlerinin Kurulması


About admin

Check Also

I. Dünya Savaşı’nın Sona Ermesi ve Savaşın Sonuçları Kısa Özeti

I. Dünya Savaşı’nın Sona Ermesi Almanya, denizaltıları ile ABD tarafından İtilaf Devletlerine gönderilen yardımları engellemeye …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir