Hz. Muhammed (SAV) Dönemi Siyasi Olayları Konu Anlatımı


Hz. Muhammed (SAV) Dönemi

Lise Tarih-1 dersi İslam Tarihi ve Uygarlığı (13. yüzyıla Kadar) ünitesi İslamiyet’in Doğuşu ve Yayılışı konusunun alt başlığı alan Hz. Muhammed (SAV) Dönemi konusunun özetini aşağıdan okuyabilirsiniz.

HZ. MUHAMMED’İN KATILDIĞI SAVAŞLAR

Hz.Muhammed’in bizar katıldığı savaşlara “gazve”, katılmadıklarına ise’’seriye” denir.

Bedir Savaşı ( 624 )
Sebepleri
1)-Müslümanların Şam ticaret yolunu tehdit etmeleri.
2)-Müslümanların Mekke’de bıraktıkları mallarına karşılık Suriye’den gelen Ebu Sufyan’ın kervanına saldırmaları.
Sonuçları
1)-Müslümanların ilk savaşı ve ilk zaferidir.
2)-Bu zafer Uhud Savaşı’na sebep olmuştur.
3)-Okuma-yazma bilen tutsaklar 10 çocuğa okuma-yazma öğretme koşulu ile müslümanlarca serbest bırakıldı.
4)-İlk defa Ganimet paylaşımı yapıldı.
5)-Peygamberimize olan güven arttı.
6)-Şam ticaret yolu Müslümanların eline geçti.
7)- Bedir Savaşı sonrasında, antlaşmaya uymayan Beni Kaynuka Yahudileri Medine’den çıkarıldılar.

Uhud Savaşı ( 625 )
Sebebi
1)-Mekkelilerin Bedir Savaşı’nın intikamını almaları istemesi.
Sonuçları
1)-Savaşın galibi belli olmamıştır.
2)-Hz.Muhammed’e itaatin önemi anlaşılmıştır.
3)-Mekkeliler Müslümanların kendilerine denk bir kuvvet olduğunu, Müslümanları tek başlarına yok edemeyeceklerini görmüşlerdir.
4)-Mekkeliler ile bir anlaşma yaptığı öğrenilen Beni Nadir Yahudileri Medine’den çıkarılmıştır.

Hendek Savaşı ( 627 )
Sebepleri
1)-Mekkelilerin Müslümanlara kesin darbe vurmak istemesi.
2)-Yahudilerin Mekkelileri Müslümanlara karşı kışkırtması.
Sonuçları
1)-Mekkelilerin Müslümanlar üzerine düzenledikleri son seferdir.
2)-Bu Savaştan sonra Mekkeliler savunmaya Müslümanlar taarruza geçti.
3)-Medine çevresindeki birçok Arap kabilesi Müslüman oldu.
–Hendek fikrini ilk ortaya koyan kişi Salman-ı Farisi’dir.

Bedir – Uhud – Hendek Savaşlarının Ortak Sonuçları
1)    Müşrikler (Mekkeliler) saldırmış, Müslümanlar savunmuşlardır.
2)    Müslümanlar başarılı oldukları için ;
a.    İslamiyet’in yayılması hızlanmış,
b.    Müslümanların güvenliği sağlanmış,
c.    Yemen, Hicaz, Şam ticaret yolları Medine İslam Devletinin kontrolüne girmiştir. Mekkeliler için çok önemli olan ticari hayat olumsuz etkilenmiştir
3)    Yahudiler Medine’den sürülmüştür.

HUDEYBİYE ANTLAŞMASI ( 628 )
Nedeni: Peygamberimiz ve Müslümanların silahsız bir halde Mekke’ye gidip Kâbe’yi ziyaret etmek istemeleridir. Ancak müşrikler, Müslümanları Mekke’ye sokmamışlardır.
Önemi
1)-Bu antlaşma ile Mekkeliler Müslümanları resmen tanıdı.
2)-Başlangıçta Müslümanların aleyhine görünen antlaşma zamanla Müslümanların lehine dönmüştür.
–Müslümanlar 630 yılında Mekke’yi aldı.
Antlaşmanın Maddeleri:
1)-Her iki taraf istedikleri kabile ile ittifak yapabilecekler ancak askeri yardım yapamayacaklardı.
2)-Müslümanlar o yıl Kabe’yi ziyaret etmeyecekler,ertesi yıl ziyaret edebileceklerdi.
3)-Müslüman olan Mekkeli gençler,ailesinin izni olmadan Medine’ye alınamayacak,Mekke’ye sığınanlar ise geri verilmeyecekti.
4)-Barış 10 yıl süre ile geçerli olacaktı.

HAYBER’İN FETHİ (629)
Nedeni:
Medine’den ayrılan Yahudilerin İslam düşmanlarıyla işbirliğine giriş-meleri ve ticari kervanlara saldırmaları. üzerine, Şam – Medine ticaret yolunun güvenliğini sağlamaktır.
Sonuçları ve Önemi :
1-Yahudiler yenilmiş, Hayber Kalesi fethedilmiştir.
2-Yahudiler Arabistan Yarımadası’ndan çıkarılmış,
3-Şam ticaret yolları tamamen Müslümanların kontrolüne girmiş,
4-İslamiyet daha da güçlenmiştir.

MUTE SAVAŞI (629)
Nedeni :
İslâmiyet’in yayılışı karşısında endişelenen Bizans’ın, Müslümanlar üze-rine hücuma hazırlandığı haberini alan Hz. Peygamber bilgi edinmek amacıyla Bizans sınırına bir ordu göndermişti.
İslam keşif ordusu, Mute’de büyük bir Bizans ordusuyla karşılaşmış önce bozguna uğramasına rağmen, Halid bin Velid’in komutayı almasıyla başarılı olmuştur.
Önemi:
1-Müslümanların Bizans ile yaptıkları ilk savaştır.
2-Arabistan dışına yapılan ilk seferdir.
3-Peygamberimiz bu savaşa katılmamıştır.

MEKKE’NİN FETHİ (630)
Nedeni:
Müşriklerin Hudeybiye Barışı’nı bozmaları ve bazı Arap kabilelerini Müslümanlara karşı kışkırtmalarıdır.
Sonuçları ve Önemi:
1-Mekke Müşrik devleti ortadan kaldırıldı.
2-İslamiyet en büyük zaferini kazandı.
3-Mekke savaşılmadan alındı.
4-Kâbe Müslümanların eline geçti.
5-İslâmiyet’in yayılışı hızlandı. Hz. Peygambere işkence yapmış olmala-rına rağmen cezalandırılmayan Mekkeliler Müslüman oldular.

HUNEYN SAVAŞI ve TAİF SEFERİ (630)
Mekke’nin fethinden hemen sonra Huneyn’de toplanan putperest Arap kabileleriyle savaşılmış ve bu kabileler egemenlik altına alınmıştır. Huneyn Zaferi’nden sonra Taif kalesi kuşatıldı ancak bir yıl kadar sonra Taif teslim oldu.
NOT :  Bu zaferlerden sonra Hicaz Bölgesi tamamen Müslümanların kontrolü altına girmiştir.

TEBÜK SEFERİ (631)
Yanlış bir haberden dolayı Bizans Devleti üzerine yapılmış, Müs-lümanların karşısına düşman çıkmayınca Gassani Arapları egemenlik altına alınarak Tebük’ten geri dönülmüştür.
Önemi:
1-Tebük Seferi sonucunda Arap Yarımadası’nda siyasi birlik sağlanmış-tır.
2-Hz. Muhammed’in son seferidir.


About admin

Check Also

I. Dünya Savaşı’nın Genel Nedenleri Kısa Özet

1.  I. DÜNYA SAVAŞI (1914-1918) I. Dünya Savaşı’nın Genel Nedenleri 1. Sömürge  paylaşım  mücadelesinin  hız …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir