Abbasi Devleti Konu Anlatımı


ABBASİLER DÖNEMİ ( 750-1258 )

9. Sınıf Tarih dersi İslam Tarihi ve Uygarlığı (13. yüzyıla Kadar) ünitesi İslamiyet’in Doğuşu ve Yayılışı konusunun alt başlığı alan Abbasiler konusunun özetini aşağıdan okuyabilirsiniz.

– İlk Abbasi Halifesi Ebul Abbas Abdulah oldu.

– Başkentleri Bağdat’tır.

– Emeviler gibi ırkçılık yapmadılar, bu sebeple uzun yaşadılar.

– Emeviler gibi büyük fetihlerle değil, bilimsel faaliyetlerle tanınırlar.

– Bağdat kültür merkezi olmuş Yunan ve Hellen eserleri Arapça’ya çevrilmiştir. Bağdat’ta Bet’ül Hikme kuruldu.

– En parlak dönemlerini Harun Reşid zamanında yaşadılar.  Bizans’a karşı Avasım eyaletini kurdu. (Adana, Tarsus, Malatya)

– Mutasım, Türk askerler için Samerra şehrini kurdu.

– Mutasım sonrasında merkezi otorite zayıfladı. Tevaif-i Mülk denilen devletler kuruldu. Bu devletler:

    • Mısır’da: Tulunoğulları, ihşitoğulları , Eyyubiler, Memlükler
    • İran’da: Büveyhoğulları, Saffariler.
    • Tunus’ta: Fatimiler
    • Maveraünnehirde: Samanoğulları’dır.

– Abbasiler zayıflayınca Devletin kontrolü Türkler’e geçti.

– Abbasi halifesi 1055’te Büyük Selçuklu Devleti koruyuculuğu altına girdi. (Tuğrul Bey)

– Moğollar 1258’de yıktı. (Hülagu Han)

– Bağdat’tan kaçabilen Abbasiler Sultanı Baybars’a sığındı. Ona Abbasi Halifeliğini kendi himayesi altında Mısır’da yaşatmaya devam etti. (1517 yılına kadar)

***Talas Savaşı Sonucunda;

– Türk-Arap ilişkileri düzeldi.

– İslam dini Türkler arasında hızla yayılmaya başladı. (İlk Müslüman olan Türk Boyları: Karluk, Yağma ve Çiğil Türkleridir.)

– Çinlilerin Orta Asyada’ki egemenlikleri sona erdi.

– Kağıt, barut, pusula, matbaa gibi icatlar Çinlilerden Müslümanlara, müslümanlardan haçlı seferleri sonrasında da Avrupa’ya geçmiştir. (Dünya kültür tarihi açısından bu savaşın en önemli sonucu budur.)

ABBASİLERİN YIKILIŞ NEDENLERİ

1)            Emirul Ümeraların faaliyetleri,

2)            İç ayaklanmalar,

3)            Abbasi Halifelerin Emevi Halifeleri kadar iyi yetişmemiş olması,

4)            Abbasilerin devlet adamlarını kullanmadaki beceriksizliği ,

5)            Din âlimlerine ve Hz. Ali soyundan gelenlere iyi davranmamaları

6)            Fetihlerin durması

7)            Selçukluların yıkılması ile koruyucularının ortadan kalkması.

ABBASİLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ

1)            Abbasiler Arap olmayan uluslara hoşgörüyle yaklaşmış ve İslâmiyet’in daha fazla yayılmasını sağlamışlardır.

2)            Bu dönemde Emevilere göre bilim – kültür alanında daha çok gelişme gözlenmiştir.

3)            Türkler ilk kez bu dönemde İslâmiyet’i kitleler halinde benimsemişlerdir.

4)            Abbasilerin denizciliğe önem vermemeleri ticari ve askeri alanda gelişmelerini engellemiştir.

5)            Başkentleri Bağdat’dır

6)            İslam bu dönemde Arap toplumu dışında da yayılmıştır

7)            Emevi devleti Arap devleti özelliğini taşırken, Abbasiler bir İslam devleti özelliğine sahiptir.

8)            Bilim, kültür ve felsefe çalışmaları yaptılar

9)            İlk tercüme hareketleri ve kütüphaneler bu dönemde kuruldu. Müslümanlar öğrendikleri bu bilgilere yenilerini ekleyerek daha da geliştirdiler.

10)        Türkler kitleler halinde İslam’a bu dönemde girdiler

11)        Abbasiler de İstanbul’u kuşatmış fakat başarılı olamamışlardır. (782’de Mehdi döneminde)


About admin

Check Also

I. Dünya Savaşı’nın Genel Nedenleri Kısa Özet

1.  I. DÜNYA SAVAŞI (1914-1918) I. Dünya Savaşı’nın Genel Nedenleri 1. Sömürge  paylaşım  mücadelesinin  hız …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir