Anasayfa / Tarih / Tarih 2 Dersi / Tarih 2 Özetleri (sayfa 3)

Tarih 2 Özetleri

Tarih 2 Özetleri, Konu Anlatımları

II. Meşrutiyetin İlanı Konu Anlatımı KPSS Tarih

II. MEŞRUTİYET VE SİYASİ GELİŞMELER II. Meşrutiyetin İlanı Padişah: II.Abdülhamit İlanında Etkili Olan Grup: İttihat ve Terakki Savunulan Düşünce: Türkçülük II.Meşrutiyet’in ilanını sağlayan iç ve dış nedenler: İç Nedenler: 1- İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin çalışmaları 2- Devletin parçalanmasını önlemek Dış Sebepler: 1- Reval görüşmelerinin baskısı 2- Yabancı devletlerin Osmanlı üzerindeki emelleri 14 Şubat 1878’de Sultan Abdülhamit’in meclisi kapatmasıyla şahsi idare ... Devamını Oku »

Osmanlı İmparatorluğu’nun Dağılması Konu Anlatımı

Osmanlı İmparatorluğu’nun Dağılması (1878-1908) 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’ndaki mağlubi­yetten sonra Padişah II. Abdülhamit, Meclis-i Mebusan’ı kapattı. Bundan sonra Osmanlı Devleti’nin gü­cünü tamamen kaybetmiş olması, barışçı bir politikanın izlenmesinde etkili oldu. Ancak, toprak ka­yıpları hızlı bir şekilde devam etti. 1) Kıbrıs’ın İngiltere Yönetimine Bırakılması (1878): İngiltere; 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonun­da yapılan Ayastefanos Antlaşması’nı geçersiz hale getirmek için kongre toplanmaya karar verdi. Ancak böyle ... Devamını Oku »

1877- 1878 Osmanlı–Rus Savaşı (93 Harbi) Konu Anlatımı

1877- 1878 Osmanlı–Rus Savaşı (93 Harbi) Osmanlı Devleti’nin Rusya ile yaptığı 1877-1878 Savaşı’na niçin ‘93 Harbi’ denilmiştir? Hicri takvim’de 1293’e denk gelir. İstanbul Tersane Konferansı’ndan Sırbistan ve Karadağ’ın topraklarının genişletilmesi Bosna, Hersek ve Bulgaristan’da özerk yönetimler kurulması kararı çıkmıştı. Osmanlı Devleti bu kararları kabul etmeyince bu kez Londra’da bir konferans daha düzenlendi. Avusturya, Almanya, İngiltere, Rusya ve İtalya’nın katıldığı bu konferansta “Osmanlı Devleti, Hristiyan halk ... Devamını Oku »

I. Meşrutiyetin İlanı Konu Anlatımı

Osmanlı Devleti’nde Anayasal Düzene Geçiş ve Siyasi Gelişmeler I. Meşrutiyetin İlanı Osmanlı Devleti’nin çöküşten kurtarılması için neler yapılması gerektiği konusunda Osmanlı aydınlarının görüşleri nelerdir? Bir anayasa ilan edilmeli, eğitim reformu yapılmalı. Tanzimat Devrinde Avrupa ile yakın ilişkiler kurul­muştu. Avrupa ülkelerini gören, onların dillerini konu­şan ve Osmanlı Devleti hakkındaki görüşlerini öğre­nen bir çok kişi yetişti. “Genç Osmanlılar” adını alan bu kişiler Tanzimat ... Devamını Oku »

Islahat Fermanı Konu Anlatımı KPSS Tarih

TANZİMATTAN MEŞRUTİYETE  Islahat Fermanı  Tanzimat Fermanı’nı tamamlayıcı karakterde bir fermandır. Tanzimat Fermanı’yla vaat edilen yenilikler bir kez daha belirtilmiştir. Islahat Fermanı’nın Tanzi­mat Fermanı’ndan en büyük farkı, Hıristiyan ve Musevilere (Azınlıklara) Müslümanlardan ayrı olarak hak ve imtiyazlar verilmesidir. Islahat Fermanı ile Getirilen Düzenlemeler: 1. Din ve Mezhep özgürlüğü tanınacak. Okul, kili­se vb. tamiri ve yeniden inşası yapılabilecektir. 2. Hıristiyan ve Musevilere ... Devamını Oku »

Kırım Savaşı Konu Anlatımı

Kırım Savaşı  Osmanlı Devleti, 1839 yılında Tanzimat Fermanı’nı ilân etmişti. Bütün eyaletlerde uygulanmaya ça­lışılan ıslahat hareketleriyle yönetim, askerlik, adalet ve eğitim alanlarında ıslahatlar yapıldı. Bu dönemde Osmanlı diplomasisi Rusya ve Avusturya’ya karşı, İn­giltere ve Fransa’nın desteğini sağladı. Özellikle ken­disine sığınan Macar milliyetçileri koruması Osmanlı Devleti’ne Avrupa’da büyük bir prestij kazandırdı. a) Kırım Savaşı’nın Nedenleri •   Rusya’nın   Osmanlı   Devleti   üzerindeki emelleri: ... Devamını Oku »

Tanzimat Fermanı Konu Anlatımı KPSS Tarih

TANZİMATTAN MEŞRUTİYETE  Tanzimat Fermanı  II. Mahmut’un 1839’da vefatı üzerine yerine oğlu Abdülmecit geçti. Bu sırada Osmanlı Devleti’nin du­rumu hiç iç açıcı değildi. Osmanlı ordusu Nizip’te Mehmet Ali Paşa’ya yenilmiş, donanma Mısır’a götü­rülmüştü. Mısır sorunu bir Avrupa sorunu haline gel­mişti. Bu durumda devlet ya Mehmet Ali Paşa’nm eli­ne geçecek, ya da Rusya Hünkâr İskelesi Antlaşması’na göre Osmanlı Devleti’ni himaye altına alacaktı. ... Devamını Oku »

Boğazlar Sorunu Konu Anlatımı

Boğazlar Sorunu Osmanlı Devleti, 15. yüzyılın ortalarından itibaren İstanbul’u ve arkasından Sinop, Trabzon, Kırım, Eflâk-Boğdan’ı fethetti. Böylece Marmara ve Karade­niz bir iç deniz haline geldi. Bununla birlikte Boğazlar da tamamen egemenlik altına alındı. Boğazlar ve Ka­radeniz’in yabancı gemilere kapalılığı, Osmanlı Dev­leti’nin ısrarla üzerinde durduğu bir konu olmuştur. Osmanlı Devleti’nin 1535’de Fransa’ya, 1578’de İngiltere’ye, 1598’de Hollanda’ya verdiği kapitülas­yonlarla Boğazlar bu devletlerin ... Devamını Oku »

Mısır Sorunu ve Mehmet Ali Paşa İsyanı Konu Anlatımı

Mısır Sorunu ve Mehmet Ali Paşa İsyanı a) Mehmet Ali Paşa’nın Mısır Valisi Olması ve Yükselmesi: Kavala’da doğan Mehmet Ali Paşa Mısır’ı Fran­sızlardan kurtarmak amacıyla gönderilen askerlerin içinde subay vekili olarak Mısır’ a gitmişti. Öğrenim görmemiş olmasına karşılık zeki, cesur ve kabiliyet­liydi. Fransızların geri çekilmesinden sonra Kahire’deki başıbozuk askerlerin komutanı oldu. Sonra da Valiyi Mısır’dan ayrılmak zorunda bırakarak yöne­timi eline ... Devamını Oku »

Değişen Şartlara Göre Avrupa Devletlerinin Osmanlı Politikaları Konu Anlatımı

Değişen Şartlara Göre Avrupa Devletlerinin Osmanlı Politikaları Konu Anlatımı Viyana Kongresi 1804’te Fransa’da kendini imparator ilan ettiren Napolyon, Avrupa’nın en güçlü devleti  olabilmek için Avusturya, İngiltere ve Rusya ile savaştı. Napolyon Waterloo Bozgunu’ndan sonra yenilgiyi kabul etti. Napolyon’un değiştirdiği Avrupa haritasını yeniden çizmek ve Avrupa’nın geleceğini belirlemek amacıyla Viyana’da bir kongre toplandı. İngiltere, Rusya, Avusturya, Prusya ve Fransa’nın katıldığı konferansa Avusturya başbakanı Meternik başkanlık etti. ... Devamını Oku »