Anasayfa / Tarih / Tarih 2 Dersi / Tarih 2 Özetleri (sayfa 2)

Tarih 2 Özetleri

Tarih 2 Özetleri, Konu Anlatımları

20. Yüzyılın Başında Osmanlı Devleti Konu Anlatımı

MİLLÎ MÜCADELE’NİN HAZIRLIK DÖNEMİ 20. Yüzyılın Başında Osmanlı Devleti 20. yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti sosyal, siyasi, kültürel ve ekonomik sorunlarla karşı karşıyaydı. Önceki yüzyıllarda başlayan bu sorunlardan devletin bütün kurumları etkilenmişti. Siyasi Durum 20. yüzyılın başlarında Avrupa devletlerinin Osmanlı topraklarında yaşayan azınlıkları kullanarak devletin iç  işle- rine müdahaleleri arttı. Dağılmayı engellemek için Osmanlı Devleti’nde Osmanlıcılık, İslamcılık, Turancılık, Türkçülük ve Batıcılık ... Devamını Oku »

Anadolu’da İkinci Türk Beylikleri Dönemi Konu Anlatımı KPSS Tarih

Kısmen tarih-9 Türkiye Tarihi ünitesinin kısmen de tarih-10 dersi Beylikten Devlete ünitesinin parçası olan Anadolu’da 2. Türk Beylikleri Dönemi konu anlatımı özellikle KPSS’de her sene soru çıkan konulardandır. Lütfen kısa özetimizi dikkatli okuyunuz. ANADOLU’DA İKİNCİ TÜRK BEYLİKLERİ DÖNEMİ 13. yy sonlarına doğru Anadolu’da Moğol baskısının azalması ve Türkiye Selçuklu Devleti’nin çöküş sürecine girmesi üzerine Anadolu’nun farklı yerlerinde Selçuklular­dan kopan beylikler ortaya ... Devamını Oku »

Azınlıklar ve Yabancı Okullar Konu Anlatımı

Azınlıklar ve Yabancı Okullar Osmanlı Devleti, çok uluslu yapısı gereği bünyesinde barındırdığı gayrimüslimlerin eğitiminde tam bir serbestlik tanımıştı. Gayrimüslimler çocuklarına ister yurt dışında isterlerse yurt içinde kendi cemaat okullarında eğitim aldırabiliyorlardı. Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyıl öncesinde de kapitülasyonlar nedeniyle açılmış yabancı okullar mevcuttu. Avrupa devletleri kendi dil, din ve kültürlerini yayarak siyasi nüfuzlarını artırmak için bu okulları bir araç olarak görüyordu. Osmanlı Devleti’nin bu ... Devamını Oku »

Osmanlı Devleti’nde Eğitim Alanındaki Değişmeler Konu Anlatımı

Osmanlı Devleti’nde Eğitim Alanındaki Değişmeler XIX. yüzyıl, Osmanlı Devleti’nde eğitim alanında büyük yeniliklerin yapıldığı dönem oldu. II. Mahmut döneminde yurt dışına öğrenci gönderildi. Medreseler aynen korunurken diğer taraftan da yabancı dil, matematik, fen gibi bilim alanlarında eğitim yapan okullar açıldı. Bir yandan yeni anlayışla eğitim yapan okullardan mezun olanlar, diğer yandan geleneksel medrese eğitimi alanlar nedeniyle iki farklı düşünce oluştu. Osmanlı Devleti’ndeki bu ... Devamını Oku »

Osmanlı Devleti’nde Basın-Yayın Hayatındaki Gelişmeler Konu Anlatımı

Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyılda basın ve yayın hayatında önemli gelişmeler yaşandı II. Mahmut Türkçe ve Fransızca olarak Takvimivakayi adında ilk resmî gazeteyi çıkardı. I. Abdülmecit döneminde Cerideihavadis adlı resmî gazete çıkarıldı. Türkler tarafından çıkarılan ilk özel gazete Tercümanıahval’dir. Başyazarı şinasi olan bu gazete bir haber gazetesi olmaktan çok siyasi eleştirileriyle gündeme gelen bir fikir gazetesi niteliğindedir. Şinasi sonra da Tasviriefkâr adlı ... Devamını Oku »

XIX. Yüzyılda Osmanlı’nın Toplum Yapısında Meydana Gelen Değişmeler Konu Anlatımı

XIX. Yüzyılda Osmanlı’nın Toplum Yapısında Meydana Gelen Değişmeler XIX. yüzyılda Osmanlı toplum yapısı incelendiğinde dikkati çeken ilk özellik nüfus yapısındaki değişimdir. Bir yanda kaybedilen topraklarla birlikte genel nüfus azalırken diğer yandan da kaybedilen toprakların Müslüman halkı Anadolu’ya göç ettiği için şehir ve kasabalarda nüfus artışı yaşandı. İstanbul bir milyonu aşan nüfusu ile Avrupa’nın en büyük şehirlerinden biri oldu. Yine bu dönemde yaşanan göçler ile ... Devamını Oku »

Osmanlı Armasının Anlamı

Osmanlı armasında ki bazı sembolik anlamlar: 1. Yeşil: Hilafet sancağı 2. Terazi: Adaleti temsil eder. 3. Kur’an-ı Kerim: Armadaki yeşil kitap Kur’an-ı Kerim, kırmızı kitap diğer hukuk metinleridir. Terazinin hemen altında yer aldığından adaletin temeli olduğunu simgeler. 4. Tuğranın etrafındaki güneş motifi: Tuğra sahibi hükümdar güneş gibidir. 5. Sorguçlu serpuş: Devletin kurucusu Osman Gazi’yi sembolize eder. 6. Osmanlı sancağı: Osmanlı ... Devamını Oku »

Dağılmayı Önleme Çabaları Konu Anlatımı

Dağılmayı Önleme Çabaları 1)             OSMANLICILIK: Tanzimat döneminin sonlarına doğru bazı Osmanlı Aydınları GENÇ OSMANLILAR adıyla bir cemiyet kurdular. Bunların amacı Fransız ihtilali sonucu yayılan “Milliyetçilik” akımının Osmanlı Devleti üzerinde etkisini kırmaktı. Bunun için dil, din ve ırk farkı gözetmeksizin herkesin eşit haklara sahip olmasını savunuyorlardı. Bu milletlere yönetimde temsil hakkı verilirse Osmanlı Devletinden ayrılmayacaklarını düşünüyorlardı. Osmanlıcılık akımının temsilcileri: Ziya Paşa, Mithat Paşa, Namık Kemal 2)             ... Devamını Oku »

Osmanlı’da Nüfuz Mücadelesi ve Demiryolu Savaşları Konu Anlatımı

Osmanlı’da Nüfuz Mücadelesi ve Demiryolu Savaşları Avrupa devletleri Osmanlı topraklarında nüfuz bölgeleri kurmak ve daha sonra da bu bölgeleri sömürge imparatorluklarına katmak  amacıyla  Osmanlı’da  demiryolu yapımına önem verdiler. Avusturya Balkanlarda, Rusya doğuda, Fransa, Suriye ve civarında  demiryolu  yaparak önce iktisadi sonra siyasi bakımdan bölgeleri ele geçirmek amacındaydılar. Almanya ise Berlin-Bağdat hattı ile Anadolu ve Irak’ı bir Alman kolonisi hâline getirmek ... Devamını Oku »

31 Mart Olayı Konu Anlatımı KPSS Tarih

31 Mart Olayı II. Meşrutiyetin İlanından sonra seçimler yapılmış Mebusan Meclisinde farklı görüşteki siyasi partiler yer almıştı. Bunlardan en güçlü olan Ittihat ve Terakki Fırkasıydı. Hükûmet işlerine müdahale edecek güce ulaşmıştı. Bir yanda Balkanlardaki siyasi bunalımlar sürerken içteki karışıklıklar da önlenememişti. Muhafazakârların oluşturduğu Ahrar Cemiyeti İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne karşı sert eleştirilerde bulundu. Volkan Gazetesi başyazarı Derviş Vahdet ile Serbesti ... Devamını Oku »