Anasayfa / Tarih / Tarih 2 Dersi / Tarih 2 Özetleri / Amerika Birleşik Devletlerinin Kurulması

Amerika Birleşik Devletlerinin Kurulması


Amerika Birleşik Devletlerinin Kurulması

Amerika 1492’de Kristof Koiomb tarafından keşfedil­dikten sonra;

 • İspanyollar Meksika ve Güney Amerika’ya,
 • Portekizliler Brezilya’ya,
 • Fransızlar Kanada’ya,
 • İngilizler de bugünkü Birleşik Amerika’daki Atlas Okyanusu kıyılarına yerleştiler.

İngilizler daha sonraki dönemlerde kıtanın iç kısım­larına doğru ilerleyerek yeni topraklar kazandılar ve Kuzey Amerika Kıtasinda 13 koloni oluşturdular. Bu kolonilere çoğunluğu İngiliz olmak üzere Avrupa’dan getirdikleri göçmenleri yerleştirdiler ve kolonileri İngil­tere’den atadıkları valiler aracılığı ile yönetmeye baş­ladılar.

Amerika Bağımsızlık Savaşı’nın Başlama Neden­leri:

 • Yedi Yıl Savaşları sırasında Kanada ve Florida’ya yerleşme vaadi ile İngiltere’ye para, malzeme ve insan yardımı yapan kolonilerde birleşme duygu­sunun oluşması
 • Yedi Yıl Savaşlarinı kazandığı halde İngiltere’nin; Fransa’dan alınan Kanada’ya ve İspanya’dan alı­nan Florida’ya kolonilerden göçü yasaklaması
 • Yedi Yıl Savaşlarindan galip çıkmasına rağmen kendi ekonomisi de oldukça sarsılan İngiltere’nin kolonilere yeni gümrük ve damga vergileri koyma­sı
 • Kolonilerin, İngiltere Parlementosunda seçilmiş temsilcileri bulunmadığından, “halkın oluru alın­madan vergi konamaz” ilkesinden hareketle buna karşı çıkmaları
 • Bu gelişme karşısında İngiltere’nin pul ve damga vergilerini kaldırması; ancak temel tüketim malları­na yeni vergiler koyması
 • 1773’de Boston Limanina gelen çay yüklü bir İn­giliz şilebindeki çayların koloni halkları tarafından denize dökülmesi üzerine, İngilizlerin Boston Limanı’nı kuşatması sonucunda kolonilerin İngilte­re’ye karşı isyan başlatması

Savaşın Gelişimi ve Sonuçları:

 • 1774’de koloni temsilcileri Birinci Filedelfiya Kongresi’ni toplayarak İngiliz Hükümeti’nden;
 • Koloni meclislerinin onayı alınmadan vergi konulmamasım ve ticareti engelleyici yasaların kaldırıl­masını istediler. Fakat İngiltere bu istekleri reddet­ti.

Bu kongre aynı zamanda Amerikalı kavramının ortaya çıkmasına da neden olmuştur.

> İstekleri reddedilen koloni temsilcileri 1776’da İkinci Filedelfiya Kongresi’ni toplayarak savaşa karar verdiler. George VVashington’u başkomutan seçtiler. Aynı zamanda bağımsızlık ilan eden kolo­ni temsilcileri “Bağımsızlık ve İnsan Hakları Be­yannamesi” de yayınladılar (4 Temmuz 1776).

Bu bildiriye göre;

> İnsanların doğuştan devredilemez ve vazgeçile­mez birtakım hakları vardır.

Bunlar;

O Yaşama O Özgürlük

O Mutluluğu arama hakkıdır.

O Bu hakları, kuvvetini halktan alan ve halkın ar­zusuyla işbaşına gelen hükümetler korur.

O Hükümetler bu hakları çiğnediği takdirde, yeri­ne yenisini koymak milletin hakkı ve ödevidir.

ABD’nin bağımsızlık savaşı sömürgeciliğe ve din dev­leti anlayışına karşı başarılı olan ilk başkaldırı hare­ketidir. Ayrıca Avrupa’dan Amerika’ya yoğun göçler olmuş, böylece Avrupa’da işsizlik ve nüfus azalırken Avrupa kültürü de yeni bir yayılma alanı bulmuştur.

ABD’deki bu gelişmeler, 1789 Fransız Ihtilaii’nin başla­masında da etkili olmuştur.

Bu bildirideki düşünceler dünyaya yeni bir yönetim şekli olan demokrasiyi getirmiştir.

  • İnsan Hakları Bildirisi’nin kabul edilmesinden son­ra koloniler ile İngiltere arasında savaşlar başladı.
  • Amerikalılar 1777’de Saratoga’da İngilizleri yendi­ler. Bu gelişme üzerine Yedi Yıl Savaşlarında İngilizlere yenilerek kolonilerini kaybeden Fransa, İspanya ve Hollanda da İngiltere’ye karşı savaşa girdi.
  • 1781’de Amerikalılar York Town Savaşı’nda bir İngiliz ordusunu teslim aldılar. İngiltere yenildi ve barış istedi.
  • İngiltere, 1783’de imzalanan Versay Antlaşması ile kolonilerin bağımsızlığını tanıdı.

Versay Antlaşması, Almanya’nın Birinci Dünya Savaşı sonunda imzaladığı Antlaşma ile aynı adı taşımakta­dır.

  • Koloniler bağımsızlıklarını kazandılar; fakat ye­ni rejimin ne olacağı tartışmaları yüzünden 1783 – 1787 tarihleri arasında koloniler birbirleriyle sa­vaştılar.
  • Savaşı, merkezi cumhuriyetçileri mağlup eden federalistler kazandı.
  • 1787’de koloniler bir kez daha toplanarak laik ve federal Cumhuriyet Anayasası’nı kabul ettiler (lll. Fledelfiya Kongresi). Böylece George Washington başkanlığındaki ABD’nin kuruluşu sağlanmıştır.

Amerika Birleşik Devletlerinin Kurulması


Hakkında admin

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*